Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • Намалението на оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги от предприятията в мебелната промишленост на България, по текущи цени, е по-голямо спрямо предходното тримесечие. В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. намалението е 30% (през първото тримесечие – 20.8%). Производството в подсектора в сравнение със същия период на 2008 г., по цени от 2005 г., е по-малко с 36% (през първото тримесечие – 31.7%).
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги в подсектора, по текущи цени, в сравнение с първото полугодие на 2008 г. е по-малък с 25%. Производството е по-малко с 34% в сравнение със същия период на 2008 г.
Външна търговия
  • Наблюдава се сериозно намаление на вноса. През второто тримесечие на 2009 г. намалението е с 18.9 млн. EUR или с 36.3% (през първото тримесечие то е 8.9%). През първата половина на годината спадът е 24.2%.
  • Спадът на износа спрямо първото тримесечие е по-голям - 28.3% срещу 21% през първото тримесечие. През първото полугодие намалението е с 24.7%.
  • Намалението на вноса е с 31% по-голямо от спада при износа, от което салдото е положително. През полугодието положителното салдо е по-малко с 30%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от произведените в България мебелите са предназначени за износ. Производителите, включени в месечната извадка, са продали на вътрешния пазар 218 тона, които са около 20% от произведените от тях през второто тримесечие.
  • През първата половина на 2009 г. продажбите са по-малки с 11%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Международен Туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.2.3.    Столове и седалки
4.2.4.    Други мебели и части за тях
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
4.3.3.    Столове и седалки
4.3.4.    Други мебели и части за тях
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие
5.2.    Първо полугодие
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертификат OHSAS 18001
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Никром Тръбна мебел АД
6.5.2.    Метрон АД
6.5.3.    Бряст-Д АД
6.5.4.    Независимост-40 АД
6.5.5.    Явор АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1