Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Производството на мебели в България и през второто тримесеие на 2007 г. продължи да нараства, като сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 30%.
  • Прирастът на продажбите за първото полугодие е 36%, който темп е над 2 пъти по-висок в сравнение с увеличението през първото полугодие на 2006 г.
Внос
  • Продължава и тенденцията на увеличение на вноса на мебели. В сравнение с второто тримесечие на 2006 г. прирастът е 38%.
  • За полугодието прирастът е още по-голям – 44%.
Износ
  • През второто тримесечие на 2007 г. отново има увеличение на износа на мебели. В сравнение със същия период на 2006 г. прирастът е 15.8%.
  • За полугодието на 2007 г. износът е по-голям с 15%.
Външнотърговско салдо
  • Прирастът на вноса през първото полугодие на 2007 г. в сравнение със същия период на 2006 г. е със 73% по-голям от увеличението на вноса. Положителното салдо  в сравнение с първото полугодие на 2006 г. е по-малко с 26.7%.
  • През първите полугодия на последните четири години положителното салдо от стокообмена с мебели намаля с 38%.
  • За полугодието прирастът на вноса е по-голям от този на износа, поради което има спад в положителното салдо спрямо първото полугодие на 2005 г. с над 1.8 млн. EUR или с 5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Разчетите на база продажби, внос и износ показват, че около 50% от приходите на предприятията от подсектор “Производство на мебели” са от продажби на вътрешния пазар.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
2.2.    Първо полугодие (H1’2007)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2007)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2007)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2007)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1