Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • Производството в мебелната промишленост в България е по-голямо с 0.6% на годишна база, като спрямо предходното тримесечие увеличението е с 13%.
  • Намалението на оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги е с 1.7% на годишна база. Спрямо първите три месеца на годината обаче има увеличение с 15.1%.
Външна търговия
  • През второто тримесечие на 2010 г. се наблюдава намаление на вноса на мебели на годишна база – с 12.9%. Намалението през първото полугодие е още по-голямо - с 24%.
  • Продължава възстановяването на износа, започнало през първото тримесечие на 2010 г. На годишна база прирастът е с 16%. През първото полугодие прирастът е с 11.3%.
  • През второто тримесечие на 2010 г. положителното салдо нараства над 2.4 пъти на годишна база, което се дължи едновременно на големия прираст на износа и намалението на вноса. През полугодието положителното салдото се увеличава 3 пъти.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от произведените в България мебелите от метал са предназначени за износ. Производителите, включени в месечната извадка, са продали на вътрешния пазар около 22% от произведените от тях мебели от метал през второто тримесечие.
  • През първата половина на 2010 г. продажбите намаляват с 10.5% на годишна база.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати и производителност на труда
1.1.7.    Международен туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие H1'2010
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие Q2'2010
3.2.    Първо полугодие H1'2010
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.1.2.    Първо полугодие H1'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.2.2.    Първо полугодие H1'2010
4.2.3.    Столове и седалки
4.2.4.    Други мебели и части за тях
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.3.2.    Първо полугодие H1'2010
4.3.3.    Столове и седалки
4.3.4.    Други мебели и части за тях
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие Q2'2010
5.2.    Първо полугодие H1'2010
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
6.1.2.    Първо полугодие H1'2010
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Второ тримесечие Q2'2010
6.2.2.    Първо полугодие H1'2010
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от сектора
7.4.1.    Никром Тръбна мебел АД
7.4.2.    Метрон АД
7.4.3.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1