Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2005

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на нарастване производството на шивашката промишленост през 2005 г. е прекъсната. В сравнение с 2004 г. продукцията е по-малко с 5%.
Внос
  • След отчетеното през 2004 г. голямо намаление на вноса в България на облекла и други шивашки изделия, през 2005 г. отново има увеличение. Спрямо 2004 г. вносът е по-голям с 8%. Средните импортни цени са по-високи и общата стойност на вноса е  по-голям с 13%.
Износ
  • Тенденцията на увеличение на количествения износ на облекла и други шивашки изделия по отношение на количествата е  прекъсната. В сравнение с 2004 г. има намаление с 1,5%.
  • Изнесени са повече стоки с по-високи цени и тенденцията на увеличение на валутата от продадените стоки продължава. Прирастът спрямо 2004 г. е 3%.
  • Салдото от стокообмена с текстилни, шивашки и трикотажни изделия продължава да бъде положително. За 2005 г. то е над 608 млн.EUR и в сравнение с 2004 г. е по-голямо с 3,3%.
Вътрешен пазар
  • През последните 5 години основната част от шивашкото производство е ишлемеджийско за чужбина. На вътрешния пазар се продават средно около 10-15% от произведените в България шивашки изделия.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2000-2005)
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.2.1.    Значително нарастване на приходите от продажби на предприятията от реалния сектор
1.2.2.    Съществени изменения в структурата на националната икономика
1.3.    Външна търговия
1.4.    Безработица
1.5.    Други показатели
1.6.    Чуждестранни инвестиции
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос
2.3.    Износ
2.4.    Вътрешен пазар
III .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
3.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
3.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектор “Производство на друго облекло и допълнения за облекло”
3.2.1.    Задлъжнялост
3.2.2.    Рентабилност
3.2.3.    Ликвидност
3.3.    Сертифицирани фирми по ISO
3.4.    Членове на EAN
3.5.    Публични дружества от отрасъла
3.6.    Предприятията от Сектора с най-голям капитал
IV .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
V .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
5.1.    Българско законодателство
5.1.1.    Изисквания към производствените сгради
5.1.2.    Безопасност на труда
5.1.3.    Етикетиране и наименование на текстилните продукти
5.1.4.    Дрехи, втора употреба
5.2.    Европейско законодателство
VI .    ПРОИЗВОДСТВО
6.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2005)
6.2.    Годишни данни (2001-2004)
6.3.    Годишни данни (2005)
6.3.1.    Продукция в стойностно изражение
6.3.2.    Производство на основни продукти
VII .    ВНОС-ИЗНОС
7.1.    Външнотърговски баланс
7.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2005)
7.1.2.    Годишни данни (2001-2005)
7.2.    Внос
7.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2005)
7.2.2.    Годишни данни (2001-2005)
7.2.3.    Облекла за мъже и момчета
7.2.4.    Облекла за жени и момичета
7.2.5.    Облекла за бебета
7.2.6.    Спортни облекла
7.2.7.    Ризи
7.2.8.    Конфекционирани допълнения за дрехи
7.2.9.    Други видове шивашки изделия
7.2.10.    Внос по страни
7.3.    Износ
7.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2005)
7.3.2.    Годишни данни (2001-2005)
7.3.3.    Облекла за мъже и момчета
7.3.4.    Облекла за жени и момичета
7.3.5.    Облекла за бебета
7.3.6.    Спортни облекла
7.3.7.    Ризи
7.3.8.    Конфекционирани допълнения за облекла
7.3.9.    Други видове шивашки изделия
7.3.10.    Износ по страни
VIII .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
IX .    СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ С ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ
X .    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – МИТНИЧЕСКИ КОДОВЕ
XI .    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В СЕКТОРА
XII .    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1