Развитие на производството и продажбите на шивашки изделия в България
Период: Годишен анализ 2004

Основни тенденции
Производство
 • Възходящото развитие на шивашката промишленост в България продължи и през 2004 г., като в сравнение с 2003 г. продажбите са с 12% повече. Темпът на прираста обаче в сравнение с предходни години е по-нисък.
Износ-Внос
 • През 2004 г. тенденцията на увеличение на вноса в България на облекла и шивашки изделия е прекъсната. В сравнение с 2001 г. са внесени 3 928 хил. броя или 4% по-малко стоки.
 • Средната цена на внесените стоки расте, в резултат на което тенденцията на увеличение на валутата за закупуване на стоките продължава и през 2004 г. През 2004 в сравнение с 2001 г. средната е 1,9 пъти по-висока.
 • Продължи тенденцията на увеличаване на валутата за закупуване на стоките. През 2004 г. в сравнение с 2001 г. прирастът е 80%.
 • Делът на облеклата и шивашките изделия в общия внос на страната е 1,1 %
 • Продължава тенденцията на увеличение на износа на облекло и шивашки изделия. През 2004 г. в сравнение с 2001 г. прирастът е 15%
 • Средните цени на износа през 2004 г. спрямо 2001 г. са с близо 20% по-високи.
 • Тенденцията на увеличение на валутата от износа на облекла и шивашки изделия се развива по-интензивно в сравнение с изнесените количества. През 2004 г. в сравнение с 2001 г. тя е с около 36% повече.
 • Непрекъснато се увеличава макроикономическата ефективност на стокообмена с текстилни и шивашки изделия. През 2004 г. в сравнение с 2002 г положителното салдо е 1,7 пъти по-голямо.
Вътрешен пазар
 • Предварителните данни на НСИ от извадково месечно изследване показват, че през 2004 г. в сравнение с 2003 г. има намаление с около 27% на продажбите на облекла и шивашки изделия в България.
Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от Сектора
 • Голяма е задлъжнялостта на предприятията от сектора. През 2003 г. коефициентът на задлъжнялост е с 1.4325 пункта по-висок от средния за нефинансовите предприятия в страната. Към банкови институции коефициентът е с 0.1454 пункта по-висок от средния за страната.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    България – основна макроикономическа характеристика
1.2.    Основни тенденции в Сектора
1.2.1.    Производство
1.2.2.    Износ-Внос
1.2.3.    Вътрешен пазар
1.2.4.    Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от Сектора
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектор “Производство на друго облекло и допълнения за облекло”
2.3.    Сертифицирани фирми по ISO
2.4.    Членове на EAN
2.5.    Публични дружества от отрасъла
2.6.    Предприятията от Сектора с най-голям капитал
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    НОРМАТИВНА УРЕДБА

4.1.    Българско законодателство
4.1.1.    Трудово и осигурително законодателство
4.1.2.    Данъчно облагане
4.1.3.    Изисквания към производствените сгради
4.1.4.    Безопасност на труда
4.2.    Европейско законодателство
4.3.    Въпроси, отговори, мнения…
4.3.1.    Информация върху етикетите
V .    ПРОИЗВОДСТВО
5.1.1.    Работно облекло
5.1.2.    Облекло за мъже или момчета
5.1.3.    Облекло за жени или момичета
5.1.4.    Ризи
VI .    ВНОС-ИЗНОС

6.1.    Търговско салдо
6.2.    Внос
6.2.1.    Облекла за мъже и момчета
6.2.2.    Облекла за жени и момичета
6.2.3.    Облекла за бебета
6.2.4.    Спортни облекла
6.2.5.    Ризи
6.2.6.    Конфекционирани допълнения за дрехи
6.2.7.    Други видове шивашки изделия
6.2.8.    Внос по страни
6.3.    Износ
6.3.1.    Облекла за мъже и момчета
6.3.2.    Облекла за жени и момичета
6.3.3.    Облекла за бебета
6.3.4.    Спортни облекла
6.3.5.    Ризи
6.3.6.    Конфекционирани допълнения за облекла
6.3.7.    Други видове шивашки изделия
6.3.8.    Износ по страни
VII .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VIII .    СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ С ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ

8.1.    Световен износ на дамски блузи и шемизетки
8.2.    Световен внос на дамски блузи и шемизетки
IX .    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – МИТНИЧЕСКИ КОДОВЕ
X .    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В СЕКТОРА
XI .    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
XII .    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ВОДЕЩИ СТРАНИ ВЪВ ВНОСА И ИЗНОСА НА ДАМСКИ БЛУЗИ И ШЕМИЗЕТКИ ПРЕЗ 2003 Г
XIII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1