Развитие на производството и продажбите на шивашки изделия в България
Период: 1-во тримесечие 2004

Основни тенденции
Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от сектора
  • Задлъжнялостта на предприятията от сектора е висока. През 2002 г. коефициентът на задлъжнялост е с 0, 798 пункта по-висок от средния за нефинансовите предприятия в страната.
  • Относително ниска е рентабилността на производството. През 2002 г. печалбата е само 0,05% при средна за страната 2,14%.
Производство
  • Интензивното развитие на шивашката промишленост продължи и през първото тримесечие на 2004 г. В сравнение със същия период на 2003 г прирастът е 23%.
  • Разчетите показват, че на шивашката промишленост се пада 10% от прирастът на продажбите на цялата промишленост. Основната част от продукцията на предприятията произвеждащи облекло и допълнения към облекло продължава да бъде от ишлемеджийско производство.
Износ-Внос
  • Тенденцията на увеличение на вноса на шивашки изделия за потребление в страната (редовен внос) през първото тримесечие на 2004 г. по отношение на количеството е прекъсната. Внасят се обаче стоки с по-високи цени и прирастът във валутата отново е голям – 25%.
  • Продължава интензивното увеличаване на износа на шивашки изделия. Делът в износа на страната през първите три месеца на 2004 г. е 12% срещу 11% за същия период на 2003 г.
  • В сравнение с първото тримесечие на 2003 г. изнесените количества с 46% повече, средните цени са с 30% по-високи, а в стойностно изражение нарастването е 1.9 пъти.
  • При обратния износ на шивашки изделия (връщане на временен внос в изменено състояние) количествата е с 1.5 пъти повече, а средните цени с близо 30% по-високи, а валутата е с 31% повече.
Вътрешен пазар
  • Продажбите на производителите на облекла на вътрешния пазар са сравнително малки – около 3% от произведените на 2004 г.
Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Основни макроикономически характеристики
1.2. Основни тенденции в сектора
1.2.1. Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от сектора
1.2.2. Производство
1.2.3. Износ-Внос
1.2.4. Вътрешен пазар
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от сектор производство на друго облекло и допълнения за облекло
2.3. Сертифицирани фирми по ISO
2.4. Конкуренция, пазарен дял
2.5. Публични дружества от отрасъла
III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV . ПРОИЗВОДСТВО
V . ВНОС-ИЗНОС

5.1. Внос
5.1.1. Редовен внос
5.1.2. Редовен внос по групи пазари
5.1.3. Редовен внос от регионалния пазар
5.2. Износ
5.2.1. Редовен износ
5.2.2. Редовен износ по групи пазари
5.2.3. Редовен износ за регионалния пазар
5.2.4. Обратен износ
5.2.5. Обратен износ по групи пазари
5.2.6. Обратен износ за регионалния пазар
VI . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VII . СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ С ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Световен внос
7.2. Световен износ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1