Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2007

Основни тенденции
Производство
  • Приходите от продажби на предприятията в България от подсектор “Производство на облекло и допълнения към облекло (без облекло от лицеви кожи) продължиха да се увеличават и през 2007 г., но с по-бавен темп. В сравнение с 2006 г. увеличението е с 4.5%.
Внос - Износ
  • Тенденцията на чувствително увеличение на вноса на облекла и шивашки изделия продължи и през 2007 г. Спрямо 2006 г. вносът е нараснал с 12.6%.
  • Тенденцията на увеличение на износа на облекла и други шивашки изделия през 2007 г. е прекъсната. В сравнение с 2006 г. намалението е с 1.7%.
Вътрешен пазар
  • Основната част от шивашкото производство е на ишлеме (със суровини и материали на фирми от други държави). През 2007 г. на вътрешния пазар е продадена около 3% от  произведената продукция.
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че производителите включени в извадката, са продали на вътрешният пазар около 16% повече облекла за жени или момичета и 14% - ризи и блузи в сравнение с 2006 г.
  • Голямо е намалението на продажбите на работно облекло – около 2.2 пъти.
Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Коефициентът на задлъжнялост на предприятията от подсектора е по-голям в сравнение с общия коефициент на предприятията от нефинансовия сектор;
  • Коефициентите на рентабилност на продажбите и на привлечения капитал са по-малки в сравнение с коефициентите на предприятията от нефинансовия сектор.
  • По-малки са и коефициентите на обща и незабавна ликвидност.

Съдържание
I .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС-27) И ЕВРОЗОНАТА
1.1.    БВП и инвестиции
1.2.    Пазар на труда
1.3.    Инфлация
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2002-2007)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Брутен вътрешен продукт
2.3.    Стокообмен
2.4.    Безработица
2.5.    Инфлация
2.6.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продажби и продукция
4.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
4.1.2.    Годишни данни (2007)
4.2.    Производство на основни продукти  (2002-2006)
4.2.1.    Връхно и горно облекло
4.2.2.    Работно облекло
4.2.3.    Ризи и блузи
4.2.4.    Други шивашки изделия
4.3.    Производство на основни продукти Q4’(2007)
4.4.    Производство на основни продукти (2007)
4.4.1.    Връхно и горно облекло
4.4.2.    Работно облекло
4.4.3.    Ризи и блузи
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
5.1.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
5.2.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
5.3.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на шивашки изделия в България (2007)
5.4.2.    Износ на шивашки изделия от България (2007)
5.5.    Световна търговия с шивашки изделия (2006)
5.5.1.    Износители на костюми
5.5.2.    Вносители на костюми
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2005-2006)
6.1.1.    Облекла за мъже или момчета
6.1.2.    Облекла за жени или момичета
6.1.3.    Работни облекла
6.2.    Предварителни годишни данни (2007)
VII .    ПРЕДПРТИЯТИЯА ОТ ПОДСЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Подсектор “Производство на друго облекло и допълнения за облекло”
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи (ДМА)
7.6.    Публични дружества от подсектора
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
9.1.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
9.2.    Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО)
9.3.    Закон за защита на потребителите
9.4.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1