Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2009

Основни тенденции
Производство
 • През 2009 г. има чувствително намаление в производството на шивашката промишленост в България. В сравнение с 2008 г. намалението на физическия обем на продукцията е с 26%.
 • По предварителни данни, тенденцията на чувствително намаление на производството в шивашката промишленост продължи и през 2009 година – с 26.1% спрямо 2008 г.
 • Анализът на окончателните годишни данни показва, че произведените през 2008 г. основни продукти са със 17% по-малко в сравнение с 2007 г.
Внос - Износ
 • През 2009 г. свиването на стокообмена със шивашки, текстилни трикотажни изделия се задълбочи. През 2009 г. спадът спрямо 2008 г. е със 17.6%.
 • Тенденцията на увеличение на вноса на облекла и шивашки изделия през 2009 година е прекъсната. Спрямо 2008 г. намалението е много голямо - с 24.3%.
 • През 2009 г. намалението на износа на облекла и други шивашки изделия от България е значително. В сравнение с 2008 г. спадът е с 20.2%.
Вътрешен пазар
 • Основната част от шивашкото производство в България е “на ишлеме”. През 2008 г. на вътрешния пазар е продадена около 6% от произведената продукция, а според предварителните извадкови данни, за 2009 г. този дял пада на 2.2%.
 • Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че производителите включени в извадката, са продали 21.4% по-малко облекла на вътрешният пазар. Спад в продажбите има при всички основни групи облекла.
Заетост и заплати
 • През 2009 г. работещите в подсектора са с близо 5% по-малко спрямо 2008 г. В сравнение с 2005 г. броят им е намалял с 19.3%.
 • Средната работна заплата в сравнение с 2008 г. е по-висока с 21.6%, а спрямо 2005 г. – увеличението е почти два пъти.
 • Предварителните данни за 2009 г. показват, че производителността на труда е паднала с 22% в сравнение с 2008 г.
 • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, през 2008 г. намалява с 0.7% в сравнение с 2007 г. Въпреки това, спрямо 2005 г. производителността е по-висока с 11%.
Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
 • В сравнение с нефинансовите предприятия, рентабилността на продажбите през 2008 г. е по-голяма с 45%, на собствения капитал – с 63%, а на привлечения капитал – 2 пъти.
 • През 2008 г. общата ликвидност на предприятията в подсектора е по-висока с 40% спрямо нефинансовите предприятия, бързата ликвидност – с 51%, а незабавната – със 73%.
 • Задлъжнялостта на предприятията от подсектора в сравнение с нефинансовите предприятия е по-малка с 19%, а към финансови предприятия - с 28%.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2009)
2.2.    Годишни данни (2009)
2.2.1.    Продукция
2.2.2.    Продажби на дребно
2.2.3.    Брутен вътрешен продукт
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Заетост
2.2.6.    Заплати
2.2.7.    Чуждестранни инвестиции
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Инфлация
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Заетост и заплати
3.5.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2005-2008)
4.1.1.    Продукция в стойностно изражение
4.1.2.    Производство на основни продукти
4.2.    Годишни данни 2009
4.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
4.2.2.    Годишни данни (2009)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.1.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.2.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.3.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на шивашки изделия в България (2009)
5.4.2.    Износ на шивашки изделия от България (2009)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2005-2008)
6.1.1.    Облекла за мъже и момчета
6.1.2.    Облекла за жени и момичета
6.1.3.    Работни облекла
6.1.4.    Ризи и блузи
6.2.    Годишни данни 2009
6.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
6.2.2.    Годишни данни (2009)
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Заети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. АКТИВИ, ПАСИВИ, РЕНТАБИЛНОСТ, ЛИКВИДНОСТ, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Производство на облекла”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Сертифицирани фирми по OHSAS
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи (ДМА)
8.7.    Публични дружества от подсектора
8.7.1.    Мизия 96 АД Плевен
8.7.2.    Пангеа АД София
8.7.3.    Филтекс АД Пловдив
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
10.1.    Кодекс на труда
10.2.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
10.3.    Подзаконова уредба
10.3.1.    Наредба №3от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд
10.3.2.    Наредба №РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
10.3.3.    Наредба №7 от 1 септември 2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Шивач"
10.3.4.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1