Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • Производството в шивашката промишленост продължи да намалява и през второто тримесечие на 2010 г. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. намалението е с 2.3%, а на годишна база  – с 13.8%.
  • Намалението на оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги е с 0.6% в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. На годишна база обаче спадът е значително по-голям – с 9.4%.
Външна търговия
  • Стокообменът на България с шивашки, текстилни и трикотажни изделия в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. е по-голям с 9.4%, а на годишна база – с 1.7%.
  • За полугодието делът в стокообмена на страната е 7.12%, в износа – 9.6%, а във вноса – 5.3%. На годишна база намалението в стокообмена е с 1.23 пункта, на износа – с 3.1 пункта, а на вноса – с 0.2 пункта.
  • Тенденцията на намаление на вноса на шивашки изделия през второто тримесечие на 2010 г. е прекъсната. В сравнение с първото тримесечие има увеличение с 2.8%, а на годишна база - с 8.2%. През първото полугодие намалението е с 2.3% на годишна база.
  • През второто тримесечие на 2010 г. има увеличение на износа. Спрямо първото тримесечие на 2010 г. увеличението е с 10.6%, а на годишна база - с 10.7%. През първото полугодие увеличението е с 0.9% на годишна база.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост в България продължава да е от производство на ишлеме.
  • През второто тримесечие продажбите на производителите на облекла на вътрешния пазар бележат ръст с 29.2% в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. На годишна база обаче има намаление с 1.9%.
  • През полугодието намалението на годишна база е 9.7%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати и производителност на труда
1.1.7.    Международен туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие H1'2010
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие Q2'2010
3.2.    Първо полугодие H1'2010
3.2.1.    Облекло за мъже и момчета
3.2.2.    Облекло за жени и момичета
3.2.3.    Работно облекло
3.2.4.    Ризи и блузи
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.1.2.    Първо полугодие H1'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.2.2.    Първо полугодие H1'2010
4.2.3.    Облекла за мъже и момчета
4.2.4.    Облекла за жени и момичета
4.2.5.    Ризи и блузи
4.2.6.    Други шивашки изделия
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.3.2.    Първо полугодие H1'2010
4.3.3.    Облекла за мъже и момчета
4.3.4.    Облекла за жени и момичета
4.3.5.    Ризи и блузи
4.3.6.    Други шивашки изделия
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие Q2'2010
5.2.    Първо полугодие H1'2010
5.2.1.    Облекло за мъже и момчета
5.2.2.    Облекло за жени и момичета
5.2.3.    Работно облекло
5.2.4.    Ризи и блузи
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
6.1.2.    Първо полугодие H1'2010
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Второ тримесечие Q2'2010
6.2.2.    Първо полугодие H1'2010
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от сектора
7.4.1.    Мизия-96 АД - Плевен
7.4.2.    Пангеа АД - София
7.4.3.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1