Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • През първо тримесечие на 2010 г. производството в шивашката промишленост на България продължава да намалява. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. намалението е с 9.2%, а на годишна база (Q1’2010/Q1’20009) – 14.4%.
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги по текущи цени в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. е по-малък с 6.5%, а на годишна база – с 11%.
Външна търговия
  • Стокообменът на България с шивашки, текстилни и трикотажни изделия през първото тримесечие на 2010 г. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. намалява с 4.9%, а на годишна база  (Q1’2010/Q1’20009) - със 7.5%.
  • Делът в износа на страната на посочените дейности за първото тримесечие на 2010 г. е 10.8%, а във вноса – 5.3%. В сравнение със същия период на 2009 г. делът в износа е с 1.1 пункта по-малък, а във вноса е по-голям с 1.4 пункта.
  • През първото тримесечие на 2010 г. продължи тенденцията на намаление на вноса на облекла в България. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. вносът е по-малък с 10.6%, а на годишна база – с 11.2%.
  • Спрямо четвъртото тримесечие на 2009 г. износът е по-голям с 4.1%. На годишна база обаче има намаление със 7.3%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост в България продължава да е от ишлемеджийско производство.
  • Продължава тенденцията на чувствително намаление на продажбите на производителите на облекла на вътрешния пазар. В сравнение с първото тримесечие на 2009 г. продажбите им са по-малки с 22.1%.


Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Производителност
1.7.    Заплати
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Облекло за мъже и момчета
3.2.    Облекло за жени и момичета
3.3.    Работно облекло
3.4.    Ризи и блузи
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Облекла за мъже и момчета
4.2.2.    Облекла за жени и момичета
4.2.3.    Ризи и блузи
4.2.4.    Други шивашки изделия
4.3.    Износ
4.3.1.    Облекла за мъже и момчета
4.3.2.    Облекла за жени и момичета
4.3.3.    Ризи и блузи
4.3.4.    Други шивашки изделия
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Облекло за мъже и момчета
5.2.    Облекло за жени и момичета
5.3.    Работно облекло
5.4.    Ризи и блузи
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Заети лица
6.2.    Средна месечна заплата
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора
7.2.    Сертифицирани фирми по ISO
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от сектора
7.4.1.    Мизия-96 АД - Плевен
7.4.2.    Пангеа АД - София
7.4.3.    Родопска слава АД - София
7.4.4.    Филтекс АД - Пловдив
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ
X .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1