Развитие на производството и продажбите на шивашки изделия в България
Период: 3-то тримесечие 2004

Основни тенденции
Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от Сектора
 • Задлъжнялостта на предприятията от сектора е висока. През 2002 г. коефициентът на задлъжнялост е с 0, 798 пункта по-висок от средния за нефинансовите предприятия в страната.
 • Относително ниска е рентабилността на производството. През 2002 г. печалбата е само 0,05% при средна за страната 2,14%.
Производство
 • Увеличението на производството в шивашката промишленост в сравнение с предходни периоди и през третото тримесечие на 2004 г. е по-малко. Спадът на темпа на прираста обаче е значително по-малък в сравнение с второто тримесечие.
 • Делът на шивашката промишленост в прираста на промишленото производство намалява непрекъснато – от 10% през първото тримесечие на 2004 г., на 2 процента през второто тримесечие и на 1,6 процента през третото тримесечие.
Износ-Внос
 • Вносът на облекла и шивашки изделия продължи да намалява и през третото тримесечие на 2004 г. Внесените стоки обаче са с по-високи средни цени и валутата за тяхното закупуване продължи да се увеличава. Внесени са 19 171 хил. бр. облекла и шивашки изделия за 30 млн. EUR.
 • Най-много стоки са внесени от Германия, Китай, Турция, Италия и Гърция (79%) от общия внос.
 • След отбелязания през второто тримесечие на 2004 г. по-нисък темп на увеличение на износа на облекло и шивашки изделия, през третото тримесечие износа вече е по-малък. Изнесени са 29,5 млн. бр. за 233 млн. EUR. В сравнение с третото тримесечие на 2003 г. намалението е със 2,4 млн. бр. или със 7,5%.
 • Средните цени на изнесените стоки в сравнение с третото тримесечие на 2003 г. са с 15% по-високи. В резултат на това получената валута от износа е с 14 млн. EUR или с 6,4% повече.
 • Основните пазари за износ на български облекла и шивашки изделия са Германия, Гърция, Франция и Италия, формиращи 65% от общия износ на сектора.
Вътрешен пазар
 • През третото тримесечие на 2004 г. производителите са продали на вътрешния пазар 204 хил. бр. облекла. В сравнение със същия период на 2003 г. продажбите са с 40% по-малко.
 • През деветмесечието на 2004 г. на вътрешния пазар производителите са продали 389 хил. бр. облекла или 6% от произведените.
Съдържание
`I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. България – основна макроикономическа характеристика
1.2. Основни тенденции в Сектора
1.2.1. Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от Сектора
1.2.2. Производство
1.2.3. Износ-Внос
1.2.4. Вътрешен пазар
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектор “Производство на друго облекло и допълнения за облекло”
2.3. Сертифицирани фирми по ISO
2.4. Членове на EAN
2.5. Публични дружества от отрасъла
2.6. Предприятията от Сектора с най-голяма пазарна капитализация
III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV . ПРОИЗВОДСТВО
V . ВНОС-ИЗНОС

5.1. Внос
5.2. Износ
VI . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VII . СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ С ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Световен износ на мъжки ризи
7.2. Световен внос на мъжки ризи

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1