Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
 • През второто тримесечие на 2008 г. намалението на шивашкото производство в България продължава. В сравнение със същия период на 2007 г., приходите от продажби на продукция и стоки е с 12.5% по-малък.
 • За полугодието на 2008 г. намалението спрямо същия период на 2007 г. също е 12.5%.
Външнотърговски стокообмен
 • Делът на външнотърговския стокообмен на България в трикотажната, шивашката и текстилната промишленост намалява с 2 пункта в сравнение с първото полугодие на 2007 г. – от 7.7% на 5.7%.
 • Положителното салдо е по-малко с 0.4%.
Внос
 • През второто тримесечие на 2008 г. има минимално намаление на стойностния обем на внесените шивашки изделия. В сравнение със същия период на 2007 намалението е 0.7%.
 • За полугодието обаче се отчита увеличение с 13.9%.
Износ
 • През второто тримесечие на 2008 г. има намаление на износа на облекла и други шивашки изделия. В сравнение със същия период на 2007 г. намалението е с 3.5%.
 • Намалението на износа за полугодието е с 0.9%.
 • Продължава намалението на дела на шивашката промишленост в износа на страната. През първото полугодие на 2008 г. той е 5.3% срещу 6.7% през същия период на 2007 г., или по-малък с 1.4 пункта.
Продажби на вътрешния пазар
 • Основната част от продукцията на шивашката промишленост е от ишлемеджийско производство (активно усъвършенстване на временен внос при разсрочено плащане).
 • За второто тримесечие на 2008 г. има увеличение на продажбите на вътрешния пазар на облекла. Предприятията, включени в месечното наблюдение, в сравнение с второто тримесечие на 2007 г., са продали  6.2% повече продукция.
 • За полугодието се отчита намаление на продажбите на вътрешния пазар с 0.3%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Внос
1.4.    Износ
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
4.2.    Първо полугодие (H1’2008)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
5.4.    Публични дружества от сектора
5.4.1.    Лотос АД
5.4.2.    Мизия-96 АД
5.4.3.    Пангеа АД
5.4.4.    Родопска слава АД
5.4.5.    Филтекс АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1