Развитие на производството и продажбите на шивашки изделия в България
Период: 2-ро тримесечие 2004

Основни тенденции
Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от сектора
 • Задлъжнялостта на предприятията от сектора е висока. През 2002 г. коефициентът на задлъжнялост е с 0, 798 пункта по-висок от средния за нефинансовите предприятия в страната.
 • Относително ниска е рентабилността на производството. През 2002 г. печалбата е само 0,05% при средна за страната 2,14%.
Производство
 • В сравнение с предшестващи периоди през второто тримесечие на 2004 г. увеличението на производството в шивашката промишленост в България е по-малко. Продажбите са с 11% повече.
 • Увеличението за първото полугодие на 2004 г. е със 17%
 • Делът на шивашката промишленост във прираста на продукцията в промишлеността е 6%
Износ-Внос
 • През второто тримесечие на 2004 г. в България са внесени по-малки количества облекла и шивашки изделия
 • Внесени са стоки с по-високи цени, като в стойностно изражение вноса продължи да се увеличава.
 • През първото полугодие на 2004 г. са внесени 43 млн. бр. облекла и шивашки изделия за 55 млн. EUR. Делът във общия внос на страната е 1%.
 • Увеличението на износа от България през второто тримесечие на 2004 г. е с по-нисък темп в сравнение с предшестващи периоди.
 • През първото полугодие на 2004 г. са изнесени 61,5 млн. бр облекла и шивашки изделия за 374 млн. EUR. Делът в общия износ на страната е 11%
Вътрешен пазар
 • Основната част от продукцията на предприятията е от ишлемеджийско производство (преработка и дообработка на временен внос)
 • Продажбите на производителите на вътрешния пазар са 3,7% от произведените през тримесечието, а през полугодието - 2,7%.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ

1.1. Основни макроикономически характеристики

1.2. Основни тенденции в сектора

1.2.1. Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от сектора

1.2.2. Производство

1.2.3. Износ-Внос

1.2.4. Вътрешен пазар

II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА

2.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор

2.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от сектор производство на друго облекло и допълнения за облекло

2.3. Сертифицирани фирми по ISO

2.4. Членове на EAN

2.5. Класация

2.6. Публични дружества от отрасъла

III . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ

IV . ПРОИЗВОДСТВО

V . ВНОС-ИЗНОС


5.1. Внос

5.2. Износ

VI . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

VII . СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ С ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ


7.1. Световен внос

7.2. Световен износ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1