Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2011

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2011 г. производството на шивашка промишленост в България продължи да нараства, като прирастът на годишна база е 3.2%, а спрямо второто тримесечие – 10.3%.
  • По-голям е и оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги - на годишна база със 7.9%, а спрямо второто тримесечие на 2011 г. - с 10.6%.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на стокообмена с шивашки, текстилни и трикотажни изделия продължава и през третото тримесечие на 2011 г. Прирастът на годишна база е 9.8%. През деветмесечието увеличението е с 4.5%.
  • Делът в стокообмена на страната е 5.7%, в износа – 7.2%, а във вноса – 4.3%. В сравнение с деветмесечието на 2010 г. делът на шивашката промишленост в общата външна търговия на България намалява съответно: стокообмен - с 1.2 пункта, износ – с 2 пункта, внос – с 0.7 пункта.
  • Тенденцията на увеличение на вноса на шивашки изделия продължи през третото тримесечие на 2011 година. На годишна база прирастът е с 3.6%. През първите девет месеца на годината увеличението е 5.3%.
  • През третото тримесечие на 2011 г. също има увеличение на износа. На годишна база прирастът е 12.6%. През деветмесечието прирастът е 17.6%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост в България продължава да е от производство на ишлеме. През третото тримесечие само около 2% от произведените облекла и други шивашки изделия са продадени на вътрешния пазар.
  • Продажбите на производителите на облекла на вътрешния пазар през третото тримесечие на 2011 г. са по-малки както в сравнение с второто тримесечие, така и на годишна база. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. промяната е с 10%, а на годишна база – с 19%.
  • През деветмесечието спадът на годишна база е 2.6%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3’2011)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и доходи
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2011)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3' 2011
3.2.    Деветмесечие IX' 2011
3.2.1.    Облекло за мъже и момчета
3.2.2.    Облекло за жени и момичета
3.2.3.    Работно облекло
3.2.4.    Ризи и блузи
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие Q3' 2011
4.1.2.    Деветмесечие IX' 2011
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q3' 2011
4.2.2.    Деветмесечие IX' 2011
4.2.3.    Облекла за мъже и момчета
4.2.4.    Облекла за жени и момичета
4.2.5.    Ризи и блузи
4.2.6.    Други шивашки изделия
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q2' 2011
4.3.2.    Деветмесечие IX' 2011
4.3.3.    Облекла за мъже и момчета
4.3.4.    Облекла за жени и момичета
4.3.5.    Ризи и блузи
4.3.6.    Други шивашки изделия
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие Q3' 2011
5.2.    Деветмесечие IX' 2011
5.2.1.    Облекло за мъже и момчета
5.2.2.    Облекло за жени и момичета
5.2.3.    Работно облекло
5.2.4.    Ризи и блузи
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Трето тримесечие Q3' 2011
6.1.2.    Деветмесечие IX' 2011
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Трето тримесечие Q3' 2011
6.2.2.    Деветмесечие IX' 2011
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от сектора
7.4.1.    Мизия-96 АД - Плевен
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ
X .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1