Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2011

Основни тенденции
Производство
  • Увеличението на производството в българската шивашка промишленост на годишна база продължи и през второто тримесечие на 2011 г. като прирастът е 4.2%. За полугодието прирастът е 5.1%.
  • По-голям на годишна база с 9.1% е и оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги, а оборотът - с 2.9%.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на стокообмена с шивашки, текстилни и трикотажни изделия продължава и през второто тримесечие на  2011 г. Прирастът на годишна база е 14.1%. През първото полугодие увеличението е с 20.7%.
  • Делът на шивашките, текстилни и трикотажни изделия в стокообмена на страната е 6.6%, в износа – 8.2%, а във вноса – 5.2%. В сравнение с първото полугодие на 2010 г. намалението в стокообмена е с 0.5 пункта, на износа – с 1.4 пункта, а на вноса – с 0.1 пункта.
  • Тенденцията на увеличение на вноса на шивашки изделия на годишна база продължи през второто тримесечие на  2011 година, но с по-бавен темп. На годишна база прирастът е с 0.3%. През първата половина на годината увеличението е 6.3%.
  • През второто тримесечие на  2011 г. има увеличение на износа. На годишна база прирастът е 22.7%. През първото полугодие прирастът е 20.7%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост в България продължава да е от производство на ишлеме.
  • Продажбите на производителите на облекла на вътрешния пазар през второто тримесечие на  2011 г. бележат увеличение както в сравнение с първото, така и на годишна база. В сравнение с първото тримесечие на  2011 г. увеличението е с 12.5%, а на годишна база – с 2%.
  • През полугодието прирастът на годишна база е 9.7%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати и доходи
1.7.    Международен туризъм
1.8.    Първо полугодие (H1'2011)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие Q2' 2011
3.2.    Първо полугодие H1' 2011
3.2.1.    Облекло за мъже и момчета
3.2.2.    Облекло за жени и момичета
3.2.3.    Работно облекло
3.2.4.    Ризи и блузи
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Второ тримесечие Q2' 2011
4.1.2.    Първо полугодие H1' 2011
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие Q2' 2011
4.2.2.    Първо полугодие H1' 2011
4.2.3.    Облекла за мъже и момчета
4.2.4.    Облекла за жени и момичета
4.2.5.    Ризи и блузи
4.2.6.    Други шивашки изделия
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие Q2' 2011
4.3.2.    Първо полугодие H1' 2011
4.3.3.    Облекла за мъже и момчета
4.3.4.    Облекла за жени и момичета
4.3.5.    Ризи и блузи
4.3.6.    Други шивашки изделия
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие Q2' 2011
5.2.    Първо полугодие H1' 2011
5.2.1.    Облекло за мъже и момчета
5.2.2.    Облекло за жени и момичета
5.2.3.    Работно облекло
5.2.4.    Ризи и блузи
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Второ тримесечие Q2' 2011
6.1.2.    Първо полугодие H1' 2011
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Второ тримесечие Q2' 2011
6.2.2.    Първо полугодие H1' 2011
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от сектора
7.4.1.    Мизия-96 АД - Плевен
7.4.2.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1