Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2009 г. предприятията от шивашката промишленост в България отчитат намаление в продажбите с 18,4%. Спадът е по-малък в сравнение с намалението от 20.3% през първото полугодие и 19.7% за деветмесечието.  
  • Намалението на производството по цени от 2005 г. е с 24.1% (28.2% през първото полугодие), а през деветмесечието - с 26.8%.
Външна търговия
  • През третото тримесечие на 2009 г. намалението на вноса е най-голямо. В сравнение със същия период на 2008 г. намалението е 29% (за първото полугодие – 23.7%). През деветмесечието е 25.5%.
  • Намалението на износа и през третото тримесечие на 2009 г. е по-малко - 15.3% (24.5% през първото полугодие). За деветмесечието спадът е с 21.6%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Продажбите на производителите на облекло на вътрешния пазар са малки. За предприятията, включени в извадката, те са 1.7% от произведените количества през третото тримесечие, а за деветмесечието - 2%.
  • Предприятията, включени от извадката, са продали с една трета по-малко стоки през третото тримесечие спрямо съответния период на 2008 година, а за деветмесечието – с 25.1%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3`2009)
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Разходи на работодателите за труд
1.1.8.    Международен туризъм
1.1.9.    Инфлация
1.2.    Деветмесечие (IX`2009)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
3.2.1.    Облекло за мъже и момчета
3.2.2.    Облекло за жени и момичета
3.2.3.    Работно облекло
3.2.4.    Ризи и блузи
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ и салдо
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие
5.2.    Деветмесечие
5.2.1.    Облекло за мъже и момчета
5.2.2.    Облекло за жени и момичета
5.2.3.    Работно облекло
5.2.4.    Ризи и блузи
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Мизия-96 АД - Плевен
6.4.2.    Пангеа АД - София
6.4.3.    Филтекс АД - Пловдив
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1