Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2008

Основни тенденции
Производство
  • Приходите от продажби на предприятията в България от подсектор “Производство на облекло и допълнения към облекло (без облекло от лицеви кожи) през 2008 г., в сравнение с 2007 г., са по-малко с 12.6%.
Внос - Износ
  • Тенденцията на увеличение на вноса на облекла и шивашки изделия продължи и през 2008 г., но с по-бавен темп. Спрямо 2007 г. увеличението е със 7.8%, а спрямо 2003 г. – със 76.3%.
  • През 2008 г. има намаление от 8.1%. на износа на облекла и други шивашки изделия, в сравнение с 2007 г. В сравнение с 2003 г. има прираст с 6.6%.
Вътрешен пазар
  • Основната част от шивашкото производство в България е “на ишлеме” (със суровини и материали на фирми от други държави). През 2008 г. на вътрешния пазар е продадена около 5% от произведената продукция.
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че производителите включени в извадката, са продали на вътрешният пазар около 5.5% повече облекла. Увеличението идва от облеклата за жени и момичета, които са близо 2 пъти повече спрямо 2007 г.
  • Най-голямо е намалението на работните облекло – около 35%.
Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Сравненията с резултатите на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката през 2007 г. показват, че коефициентът на задлъжнялост на предприятията от подсектора е по-малък със 17%, а към банки – 2.5 пъти.
  • Коефициентът на рентабилност на продажбите е по-малък с 2%, на собствения капитал е по-голяма с 12% и на привлечения – с 40%.
  • Общата ликвидност е по-голяма с 19%, а бързата ликвидност – с 29%. Коефициентът на незабавната ликвидност е по-малък с 15%.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2003-2008)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Производителност
2.3.    Стокообмен
2.4.    Заетост
2.5.    Безработица
2.6.    Работна заплата
2.7.    Инфлация
2.8.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2003-2007)
4.1.1.    Продукция в стойностно изражение
4.1.2.    Производство на основни продукти
4.2.    Годишни данни 2008
4.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2008
4.2.2.    Годишни данни (2008)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.1.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.2.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.3.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на шивашки изделия в България (2008)
5.4.2.    Износ на шивашки изделия от България (2008)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2005-2007)
6.1.1.    Облекла за мъже и момчета
6.1.2.    Облекла за жени и момичета
6.1.3.    Работни облекла
6.1.4.    Ризи и блузи
6.2.    Предварителни годишни данни (2008)
6.2.1.    Облекла за мъже и момчета
6.2.2.    Облекла за жени и момичета
6.2.3.    Ризи и блузи
6.2.4.    Работно облекло
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Подсектор “Производство на друго облекло и допълнения за облекло”
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Сертифицирани фирми по OHSAS
7.5.    Членове на GS1
7.6.    Конкуренция, пазарен дял
7.6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.6.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи (ДМА)
7.7.    Публични дружества от подсектора
7.7.1.    Мизия 96 АД Плевен
7.7.2.    Пангеа АД София
7.7.3.    Филтекс АД Пловдив
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
9.1.    Кодекс на труда
9.2.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
9.3.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1