Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2006

Основни тенденции
Производство
  • След прекъсването на тенденцията на увеличение на продукцията на шивашката промишленост през 2005 г., през 2006 г. отново има значителен прираст. Продукцията по текущи цени на предприятията от подсектора достигна 1 731 млн. лв. Спрямо 2005 г. нейният физически обем (по съпоставими цени) нарасна с 9.6%.
  • Делът на подсектора в преработващата промишленост на страната е 4.7%.
Внос - Износ
  • Тенденцията на увеличение на вноса и износа на шивашки изделия продължи и през 2006 г. Със значително по-бързи темпове нараства вноса (12.6%), в сравнение с износа на продукция (3.6%). Спрямо 2001 г. вносът е нараснал 2.3 пъти, докато износът е реализирал ръст от едва 45%.
  • Като трайна тенденцията се очертава намалението на дела на износа на шивашки изделия в общия износ за страната.
Вътрешен пазар
  • На вътрешния пазар през 2006 г. е продадено около 5% от общото производство. Резултатите от месечното извадково изследване на НСИ показват, че производителите, включени в извадката, са продали около 20% повече работни облекла.
Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Задлъжнялостта на предприятията от подсектора е по-голяма от средната за страната.
  • Рентабилността в подсектора е по-ниска.
  • Ликвидността на предприятията от подсектора е сравнително по-висока от средната за страната.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2000-2006)
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Външна търговия
1.4.    Безработица
1.5.    Инфлация
1.6.    Преки чуждестранни инвестиции
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос - Износ
2.3.    Вътрешен пазар
2.4.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Годишни данни (2001-2005)
3.1.1.    Връхно и горно облекло
3.1.2.    Работно облекло
3.1.3.    Други облекла
3.2.    Четвърто тримесечие (Q4’2006)
3.3.    Годишни данни (2006)
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговски баланс
4.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2006)
4.1.2.    Годишни данни (2001-2006)
4.2.    Внос
4.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2006)
4.2.2.    Годишни данни (2001-2006)
4.3.    Износ
4.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2006)
4.3.2.    Годишни данни (2001-2006)
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
6.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
6.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Подсектор “Производство на друго облекло и допълнения за облекло”
6.3.    Сертифицирани фирми по ISO
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Конкуренция, пазарен дял
6.6.    Публични дружества от подсектора
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
8.1.    Трудовоправно и социално-осигурително законодателство и мерки
8.2.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд, свързани наредби
8.3.    Данъчно законодателство и мерки
8.4.    Регулация на вътрешния пазар
8.4.1.    Закон за защита на потребителите
8.4.2.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
8.4.3.    Екомаркировка
IX .    СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ С ОБЛЕКЛА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1