Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2010

Основни тенденции
Производство
 • През 2010 г. има намаление в производството на шивашката промишленост в България. В сравнение с 2009 г. намалението на физическия обем на продукцията е с 8%, а на оборота от продажби – с 2.5%.
 • По предварителни данни, тенденцията на намаление на производството в шивашката промишленост продължи и през 2010 година – с 5% спрямо 2009 г.
 • Анализът на окончателните годишни данни показва, че произведените през 2009 г. основни продукти са със 16.9% по-малко в сравнение с 2008 г.
Внос - Износ
 • През 2010 г. отново има увеличение на вноса на облекла и шивашки изделия. Спрямо 2009 г. прирастът е 10.8%, а в сравнение с 2006 г. – с 3.9%.
 • Изнесените шивашки изделия също са повече - с 6.7% спрямо 2009 г. Същевременно, обаче износът продължава да е по-малък в сравнение с периода преди финансовата и икономическа криза – с 21.8% спрямо 2006 г.
Вътрешен пазар
 • Основната част от шивашкото производство в България е “на ишлеме”. През 2010 г. на вътрешния пазар е продадена около 5.3% от произведената продукция, срещу 5% през 2009 г.
 • Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че производителите включени в извадката са продали 14.5% по-малко облекла на вътрешният пазар спрямо 2009 г. Спад в продажбите има при всички основни групи облекла.
Заетост и заплати
 • През 2010 г. наетите лица в трикотажната, шивашката и текстилната промишленост са работили 109.6 хил. души. В сравнение с 2006 г. те са по-малко с 49.3 хил. души ли с 31%, което показва че темпът на нарастване на безработицата в тези отрасли е над 3 пъти по-висока от средната за страната.
 • Работещите в подсектор „Производство на облекло” са с близо 16.6% по-малко спрямо 2009 г. В сравнение с 2006 г. броят им е намалял с 30.5%.
 • Средната работна заплата в сравнение с 2009 г. е по-висока с 8.8%, а спрямо 2006 г. – увеличението е с 84%.
 • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, през 2009 г. намалява с 12.2% в сравнение с 2008 г. По предварителни данни през 2010 г. тя е по-ниска с около 3.1% в сравнение с 2009 г.
Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
 • В сравнение с нефинансовия сектор на икономиката, рентабилността на продажбите през 2009 г. при шивашките предприятия е 2.2 пъти по-голяма, на собствения капитал – 3.4 пъти, а на привлечения капитал – 3.4 пъти. Общата ликвидност е по-висока с 26%, задлъжнялостта на предприятията – по-ниска с 26.5%.
Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4'2010)
2.2.    Годишни данни (2010)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и производителност на труда
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Заетост и заплати
3.5.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2005-2009)
4.1.1.    Продукция в стойностно изражение
4.1.2.    Производство на основни продукти
4.2.    Годишни предварителни данни (2010)
4.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
4.2.2.    Годишни данни (2010)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.1.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.2.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.3.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на шивашки изделия в България (2010)
5.4.2.    Износ на шивашки изделия от България (2010)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
6.1.    Общи продажби
6.2.    Продажби на вътрешния пазар
6.2.1.    Годишни данни (2005-2009)
6.2.2.    Предварителни данни 2010
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. АКТИВИ, ПАСИВИ, РЕНТАБИЛНОСТ, ЛИКВИДНОСТ, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Производство на облекло, без кожухарско”
8.2.1.    Активи и източници на финансиране
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Сертифицирани фирми по OHSAS
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по печалба
8.6.3.    Водещи предприятия по служители
8.7.    Публични дружества от подсектора
8.7.1.    Мизия 96 АД Плевен
8.7.2.    Пангеа АД София
8.7.3.    Други дружества
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
10.1.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
10.2.    Наредба № 3 за националната схема за екомаркировка
10.3.    Кодекс на труда
10.4.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
10.5.    Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд
10.6.    Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1