Развитие на производството и продажбите на шивашки изделия в България
Период: 3-то тримесечие 2003

Основни тенденции
Производство
  • През 2002 г. тенденцията на значително увеличение на продукцията на шивашката промишленост в България се запази.  Тази тенденция се запазва и през деветмесечието на 2003 г.
  • Около 95% от приходите на предприятията от този сектор на промишлеността са от ишлемеджийско производство (Обратен износ на Временен внос в изменено състояние).

Износ-Внос
  • Външнотърговското салдо на отрасъла е положително.
  • Редовният износ се развива с възходяща тенденция.
  • В обратния износ няма съществени изменения в продуктовата и географската структура.
  • С тенденция на увеличение се развива редовния износ
Вътрешен пазар
  • Продажбите на производителите на вътрешния пазар са относително ограничени. В сравнение с 2001 г. те са с 20% повече, но въпреки това делът им  в общите приходи е 1,5%. . За деветмесечието на  2003 г. в сравнение със същия период на 2002 г. те са с 16% по-малки.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Износ-Внос
1.3.    Вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАСЪЛА
2.1.    Сертификати по ISO
2.2.    Членове на ЕАН
2.3.    Предприятия от отрасъла търгувани на борсата
2.4.    Прес- дайджест
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ИЗНОС-ВНОС
4.1.    Световна търговия с шивашки изделия
4.1.1.    Световен внос
4.1.2.    Световен износ
4.2.    България
4.2.1.    Редовен внос
4.2.2.    Редовен износ
4.2.3.    Обратен износ
4.2.4.    Обратен износ по групи страни
4.2.5.    Регионални пазари
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1