Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2011

Основни тенденции
Производство
  • Увеличението на производството в шивашката промишленост на годишна база продължава и през първото тримесечие на 2011 г. Прирастът е 6.1%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. обаче има намаление с 6%.
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги на годишна база е по-голям с 9.2%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. обаче той е по-малък със 7.4%.
Външна търговия
  • През първото тримесечие на 2011 г. увеличението на вноса на шивашки изделия в България на годишна база продължи. На годишна база прирастът е 12.4%. Спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. има намаление с 11.4%.
  • Тенденцията на увеличение на износа на облекла продължава и през първото тримесечие на 2011 г. Спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. има увеличение с 8.9%, а на годишна база - с 18.8%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от продукцията на шивашката промишленост в България продължава да е от ишлемеджийско производство.
  • През първо тримесечие на 2011 г. производителите на облекла, включени в извадката, са продали по-големи количества на вътрешния пазар. На годишна база увеличението е с 40.8%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.6.    Заетост
1.7.    Заплати и производителност на труда
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Консолидиран бюджет
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Облекло за мъже и момчета
3.2.    Облекло за жени и момичета
3.3.    Работно облекло
3.4.    Ризи и блузи
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Облекла за мъже и момчета
4.2.2.    Облекла за жени и момичета
4.2.3.    Ризи и блузи
4.2.4.    Други шивашки изделия
4.3.    Износ
4.3.1.    Облекла за мъже и момчета
4.3.2.    Облекла за жени и момичета
4.3.3.    Ризи и блузи
4.3.4.    Други шивашки изделия
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Облекло за мъже и момчета
5.2.    Облекло за жени и момичета
5.3.    Работно облекло
5.4.    Ризи и блузи
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Заети лица
6.2.    Средна месечна заплата
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора
7.2.    Сертифицирани фирми по ISO
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от сектора
7.4.1.    Мизия-96 АД - Плевен
7.4.2.    Пангеа АД - София
7.4.3.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ
X .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1